မတ္လ ၁၀ ရက္၊ လြန္ခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ယိုးတရုတ္ေက်းရြာရွိ ရဲစခန္း၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး ရဲအရာရွိ ကိုးဦးက်ဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။

က်ဆံုးသြားေသာရဲအရာရွိကိုးဦးတို႔အတြက္ MYPOL ၏အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မွ မတ္လ ၁၁ ရက္၊ တနလာၤေန႔တြင္ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ရဲခ်ဳပ္ဆီသုိ႔ အဖြဲ႔ကုိယ္စားေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

၄င္းသဝဏ္လႊာတြင္ “ ကၽြန္္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ က်ဆံုးသြားေသာ ရဲအရာရွိမ်ားရဲ႕ မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ထပ္တူ ဝမ္းနည္းပါေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔အပ္ပါတယ္” ဟုထည့္သြင္းေရးသားခ့ဲၿပီး က်ဆံုးေလၿပီးေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ၄င္းတို႔အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

MYPOL အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္တရားဥပေဒ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ကူညီေပးျခင္းတို႔ကုိ အတူတကြေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဝန္ခံကတိျပဳပါသည္။