ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအoင္ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈျပသနာမ်ားကိုိ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကုလသမဂၢမွေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေဘးကင္းသည့္ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းစနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္လူေသဆံုးမႈျပသနာမ်ားကိုေလ်ွာ့ခ်ရန္လိုအပ္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ပါဝင္ေနပါသည္။ လူေသဆံုးမႈေလ်ွာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကိုအဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ေဘးကင္းသည့္ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းစနစ္ရွိေစေရးတို႔သည္ ကနဦးလုုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဟူသည္ မီးပြိဳင့္မ်ားတြင္သြားလာေရးလြယ္ကူေစရန္ လမ္းရွင္းေပးရံုအခ်က္ျပစနစ္သပ္သပ္သာမဟုတ္ပဲ ေဘးကင္းသည့္ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ႀကံဳ ေတြ႔လာ ႏုိင္မည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ MYPOL အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳရွိ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံမွရဲသင္တန္းနည္းျပကို ေခၚဖိတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ  ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈိသင္တန္းကုို ၂ ပတ္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

နည္းျပသည္ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းကိုုရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ထို႔အျပင္ ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ဦးတြင္ရွိရမည့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုပါ မ်ွေဝခဲ့ပါသည္။ နည္းျပသည္၄င္း၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေပးခဲ့ရံုသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ျပသနာမ်ားကိုေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုုပါ ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္က်င့္သံုးေနသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊လမ္းေပၚတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားပါကအသံုးျပဳသည့္အေရးေပၚစနစ္မ်ားျဖစ္ေသာလမ္းျပစနစ္မ်ား၊ လမ္းလႊဲ၊ လမ္းပိတ္စနစ္မ်ား၊ ယာဥ္လမ္းေၾကာပိတ္ဆုိ႔ျခင္းျဖစ္ပြားမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံသတင္းအခ်က္လက္လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိႏုိုင္ရန္  ေဆာင္ရြက္ရသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရဒီယိုမ်ားမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ျပန္ၾကားေပးျခင္းစနစ္မ်ား၊ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာကုိ ေျမပံုၾကမ္းေရးဆြဲမွတ္တမ္းတင္ျခင္းတုိ႔မ်ားကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးလက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

သင္တန္းကို မတ္လ ၁၂ ရက္မွ ၂၉ ရက္ေန႔ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိုင္းေဒသႀကီးရွိ ရဲစခန္းအသီးသီးမွ ရဲအရာရွိ အမ်ဳိးသား ၁၄ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၆ ဦး စုစုေပါင္း သင္တန္းသား ၂၀ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။