ဇြန္လတြင္ က်င္းပေသာ MYPOL ၏ လူစုလူေဝးအား စနစ္တက် စီမံထိန္းသိမ္ျခင္း သင္တန္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၁၅၀)ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသင္တန္းမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အသံမ်ားကို ေက်ာက္တန္း ရဲတပ္ရင္းဝင္း တစ္ခုလံုးတြင္ ရက္သတၱပတ္(၄)ပတ္တာ ၾကားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဝင္းအတြင္း၌ တက္ေရာက္သင္ယူ ေနၾကသူမ်ားမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသာ မဟုတ္ၾကေပ။ ထိုရဲတပ္ရင္းဝင္း အတြင္းတြင္  ေသးငယ္ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခုလည္း တည္႐ွိၿပီး ကေလးငယ္ (၁၈)ဦးသည္လည္း ထိုစာသင္ေဆာင္တြင္  ေန႔စဥ္တက္ေရာက္ၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူေနၾကပါသည္။

ကေလးငယ္အမ်ားစုမွာ ေက်ာက္တန္းရဲတပ္ရင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ထိုပတ္ဝန္းက်င္ အနီးအနားမွ ျဖစ္ၾကပါသည္။  ထိုကေလးငယ္မ်ားသည္ သူတို႔၏ ဖခင္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား MYPOL မွ ႏိုင္ငံျခားသား နည္းျပမ်ား သင္ၾကားျပသေပးေနမႈမ်ားကို သူတို႔၏ ေက်ာင္းစာသင္ခန္း ျပတင္းေပါက္မ်ားမွ  ေမွ်ာ္ၾကည့္၍  ပညာရပ္အသစ္မ်ားကို ကေလးငယ္မ်ားလည္း သင္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သင္တန္းကာလ၏  ေနာက္ဆံုး ရက္သတၱပတ္တြင္ သူတို႔အတြက္ MYPOL ႏွင့္ ဆံုေတြ႔ရမည္႔ အခ်ိန္ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္။

MYPOL မွ လူစုလူေဝး စနစ္တက် စီမံထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ အဓိကကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္ Julio Bueno ႏွင့္အတူ MYPOL မွ ႏိုင္ငံျခားသားနည္းျပမ်ားႏွင့္ စကားျပန္မ်ားသည္ သူတို႔၏ စာသင္ခန္းသို႔ သြားေရာက္ ႏႈတ္ဆက္၍ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးေဝခဲ့ၾကပါသည္။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ မ်က္ႏွာစိမ္းေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား သူတို႔ေက်ာင္းခန္းအတြင္းသို႔  မထင္မွတ္ဘဲ ဝင္ေရာက္လာၾကေသာအခါ အံ့အားသင့္သြားၾကေသာ္လည္း မၾကာမီတြင္ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ ၾကပါသည္။ ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္သည္ နည္းျပတစ္ေယာက္ႏွင့္ နပန္းလံုးတမ္း ေဆာ့ကစားခဲ့ၿပီး  မိန္းကေလးတစ္ေယာက္သည္ MYPOL တံဆိပ္ပါေသာ ဦးထုပ္ကို ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာ ေဆာင္းထားသည္႔အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားအားလံုးသည္လည္းလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားပါေသာအိတ္ကို ၿမဲျမံစြာ ကိုင္ထားၾကပါသည္။

အဆုိပါ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းမွာ MYPOL ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ စီမံကိန္း၏ သင္တန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေနၾကသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ကူညီအားေပးမႈကို ျပသျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ MYPOL တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ထိုကေလးငယ္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။