ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္ႀကီး Mr. Kristian Schmidt သည္ MYPOL ၏ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ရဲလုပ္ငန္း သင္တန္းအား သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈျပီး သင္တန္းသားမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ နုိင္ငံတ၀ွမ္းမွ ရဲအရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ေနၾကသည့္ အဆိုပါ ဆရာျဖစ္သင္တန္းတြင္ ရဲ နွင့္ ျပည္သူအၾကား ယံုၾကည္မႈ တိုးတက္လာေစမည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို အဓိကသင္ၾကားေပးေနပါသည္။ မတူညီသည့္ အရပ္ ေဒသမွ တက္ေရာက္လာသည့္ သင္တန္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကား အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ဖလွယ္နုိင္ရန္လည္း  ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါသည္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္လည္း ျပည္သူဗဟိုျပဳရဲလုပ္ငန္း၏ နည္းလမ္းမ်ားမွာ ရဲ၀န္ထမ္း မ်ားနွင့္ ရဲလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲလာေရးတို႔အတြက္ အဓိက  ေသာ့ခ်က္ပင္ျဖစ္ျပီး ျပည္သူလူထု လံုျခံဳမႈတိုးတက္လာေရးနွင့္ မႈခင္းမ်ားၾကိဳတင္ကာကြယ္နုိင္ေရးတို ႔ တြင္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္ အစပိုင္းတြင္ သံအမတ္ၾကီးနွင့္အတူ ဥေရာပသမဂၢ၏ Head of Cooperation Johann Hesse နွင့္ ပရိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာ Anouk Van Neck တို႔သည္ ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ျပန္လည္ရွင္းျပေနသည့္ ဘက္လိုက္ျခင္း နွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သင္ခန္းစာကို သင္တန္းသား ၂၂ေယာက္နွင့္အတူ တက္ေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ ရဲအုပ္မွာ “Allport Scale” ဟု ေခၚသည့္ သင္ခန္းစာကို အဓိကထားတင္ျပေနျပီး အဆိုပါသင္ခန္းစာက  လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္း မလိုမုန္းထားျခင္း၊ ဘက္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အမုန္းစကားမွ စတင္တာ အျမစ္ ျပတ္သုတ္သင္ရွင္းလင္းသည္အထိ  ျဖစ္ေပၚနုိ္င္သည္ကို သိျမင္ေစပါသည္။ ၄င္းက ဆက္လက္ျပီး မလို မုန္းထားျခင္း၊ ဘက္လုိက္ျခင္းနွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအေၾကာင္းကို နားလည္ျခင္းအားျဖင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူနွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သတိထားမိလာေစေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ သင္ခန္းစာကို နားလည္ျခင္းျဖင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ နုိင္ငံသားမ်ား ပိုမို  ေကာင္းမြန္စြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံနုိင္ရန္ ကူညီေပးျပီး ၀န္ေဆာင္မႈ ေရွးရႈသည့္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာ  ေစျခင္းမွာ MYPOL၏ ျပည္သူဗဟိုုျပဳရဲလုပ္ငန္းသင္တန္း၏ အဓိက အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ MYPOL မွ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနသည့္ ျပည္သူဗဟိုျပဳရဲလုပ္ငန္းမွာ ရဲမ်ားသာ အသံုးျပဳနုိင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွ်သာမဟုတ္ဘဲ ယင္းအေတြးအျမင္စနစ္မ်ားကို ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုနွင့္ အျခားေသာ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ မီးရထားရဲ၊ ယာဥ္ထိန္းရဲစသည္တို႔တြင္လည္း အသံုးခ်သ့င္ပါသည္။

ယင္းေနာက္ သံအမတ္ၾကီး Schmidtသည္ ရဲမႈးၾကီးမ်ိဳးၾကည္နွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ဥေရာပသမဂၢ၏ ကတိ အတုိင္း ျမန္မာနုိ္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ပံ့ပိုးကူညီမည့္အေၾကာင္းမ်ားကိုု လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းက “ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလအတြင္းမွာ တိုးတက္မႈရွိလာေစဖို႔ နဲ႔ ေခတ္မီတဲ့ ရဲလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေသခ်ာေစဖို႔ ဆက္လက္ျပီး လုပ္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယင္းအျပင္ သံအမတ္ၾကီးက ျပည္သူဗဟိုျပဳရဲလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဥေရာပနုိင္ငံမ်ားတြင္ နုိင္ငံသားမ်ားနွင့္ ရဲ လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ယံုၾကည္မႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္နုိင္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းျပီးဆံုးသည့္ေနာက္ သံအမတ္ၾကီး Schmidt က သင္တန္းသားမ်ားကို သင္တန္းအေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ခံစားခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယရဲမႈးၾကီး တစ္ဦးက “ဒီသင္တန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းခြင္ကို ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ ျပဳလုပ္နုိင္ပါတယ္။အရမ္းေကာင္းတဲ့ သင္တန္းပါ” ဟုေျပာၾကားခဲ့ျပီး ရဲအုပ္တစ္ဦးကလည္း ေအာက္ေျခရဲ၀န္ထမ္းအဆင့္မွ စတင္ကာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီး မ်ားအထိ ရဲ၀န္ထမ္းအားလံံုး ယခုသင္တန္းကိုတက္ေရာက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ဒီသင္တန္းက လူတုိ္င္းအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ သင္တန္းပါ။ ဒီသင္ခန္းစာကို ျမန္မာနုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ရဲ၀န္ထမ္းအားလံုးကို သင္ၾကားမယ့္ သင္ရိုးညြန္းတမ္းမွာ စံတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းသင့္ပါတယ္”

MYPOL စိတ္ခံစားမႈဆင္ျခင္နုိင္စြမ္းရည္သင္တန္းမ်ားကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရာရွိမ်ား ျဖစ္သည့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားကို ၂၀၁၇ခုနွစ္၊ နို၀င္ဘာလမွစတင္ကာ ျပည္သူဗဟိုျပဳရဲလုပ္ငန္းစဥ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ လာေစေရး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ တစ္နုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ရဲ၀န္ထမ္း ဦးေရ ၂၂၀မွာ ယခု ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ျပီးျဖစ္ျပီး သင္ယူထားသည့္အသိပညာဗဟုသုမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။