ဆက္သြယ္ရန္

အီးလ္ေမးလ္ (Email): press@mypol.eu
ဖုုန္းနံပါတ္ (Phone): 09 – 770 606 333


ရန္ကုုန္ရံုုး
Parkside One Building
(၆) လႊာ
၂၇၁-၂၇၃ ဗားကရာလမ္း၊
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုုန္၊ ျမန္မာ။


ေနျပည္ေတာ္ရံုုး
MGallery – Lake Garden Hotel
ဟံသာ၀တီ ဗီလာ (ဂိတ္-၂)၊
ဒကၡိဏလမ္း၊
ေနျပည္ေတာ္ အေရွ႕ပုုိင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ။

[recaptcha]