ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအကူအညီ

ဥပေရာပသမဂၢ (EU) က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျပဳေပးသည့္ (၅)ႏွစ္ စီမံကိန္း

မိမိတုိ႔၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မွာ

ဦးတည္ခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ ပုိ၍ရင္းႏွီးမႈရွိလာေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ေအာင္ေဆာင္  ရြက္ေသာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအား အေလးထားေလးစားေသာ၊ ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူလူထုအသုိက္အ၀န္းတုိ႔ႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေသာ ေခတ္မီရဲတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ေစရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။

Latest News

သတင္းလႊာအား ပံုုမွန္ရယူရန္ အမွာတင္သြင္းပါ

[recaptcha]