မတ္လ ၁၆ ရက္၊ စေနေန႔တြင္ MYPOL မွဦးစီးၿပီး အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို  ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏သေဘာထားမ်ားကိုအဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီးရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳၿပီးအတူတကြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္္အခ်က္မ်ားကုိလည္းထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေခါင္းစဥ္အသီးသီးျဖင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊လံုၿခံဳေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက႑မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၄င္းတို႔၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုေဝမွ်ခဲ့ၾကၿပီးကူညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္လာသူအမ်ားစုသည္ ယင္းက႑မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း MYPOL အေနျဖင့္ ကူညီႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ရရွိႏိုင္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္မ်ားကိုလည္း စိတ္ဝင္တစားေမးျမန္းေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ၈ ခုမွ ကုိယ္စားျပဳတက္ေရာက္သူ ၃၁ ဦးအျပင္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္သူရွိခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။  ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ႔ၿပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးအထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက႑မ်ားတြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာပါဝင္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၾကပါသည္။

MYPOL အေနျဖင့္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ပိုမိုအက်ဳိးရွိေစရန္ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲမ်ားကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။