ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္ႀကီး Mr. Kristian Schmidt သည္ MYPOL ၏ လူစုလူေ၀းအား စနစ္တက် စီမံထိန္းသိမ္းျခင္း သင္တန္းအား ဇြန္လ ၈ရက္၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။

MYPOL မွ စီမံကိန္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Ricardo Carrasco၊ ဒုတိယစီမံကိန္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Azucena Martinez ႏွင့္ လူစုလူေဝး စနစ္တက် စီမံထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ အဓိကကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္ Julio Bueno တို႔မွ သံံအမတ္ၾကီး Mr. Kristian Schmidt အား လိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သံအမတ္ႀကီးသည္ သင္တန္းခန္းမမ်ားနွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး MYPOL မွ ႏိုင္ငံျခားသားနည္းျပမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ သံအမတ္ႀကီးသည္ လူစုလူေဝးအား စနစ္တက်စီမံထိန္းသိမ္းျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

 

ေလ့လာၾကည့္႐ႈေနစဥ္တစ္ေလွွ်ာက္လံုးတြင္ သံံအမတ္ၾကီး Mr. Kristian Schmidt သည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ကတိကဝတ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အား ႏိုင္ငံတကာမွ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းေသာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေသာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ မတူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ယံုၾကည္အားကိုးရေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္လာေစရန္ ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သံအမတ္ႀကီးလာေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရဲသင္တန္းသားမ်ားသည္ သင္တန္း၏ မတူညီေသာက႑အသီးသီး ပါဝင္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။  ေလ့က်င့္ခန္းၿပီး ဆံုးသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ သံအမတ္ႀကီးသည္ သင္တန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ ရ႐ွိခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ သင္တန္းကိုတက္ေရာက္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ မိမိ၏မိသားစုႏွင့္တစ္လၾကာခြဲခြာ ေနထိုင္ရ သည့္အတြက္ခက္ခဲမႈ႐ွိ၊မ႐ွိႏွင့္ သင္တန္း ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို သင္တန္းသားမ်ားနွင့္ ေျပာဆိုခဲ့ၿကပါသည္။ ဆက္လက္၍ MYPOLမွ ယခင္က သင္ၾကားေပးထားေသာ သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးကာ လက္ရွိသင္တန္းတြင္ ကူညီသင္ၾကားေပးေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ နည္းျပမ်ားႏွင့္လည္း စကားေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

MYPOL၏ ေလးပတ္ၾကာျမင့္သည့္ လူစုလူေဝးစနစ္တက်စီမံထိန္းသိမ္းျခင္းသင္တန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထား၍ လူစုလူေဝးမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားစြာ ပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သင္တန္းသားမ်ားကို အခင္းျဖစ္ရပ္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိသူအား ကယ္ထုတ္ျပဳစုျခင္း၊ ကိုယ္ခံပညာ ႏွင့္တပ္ဖြဲ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ အထူးေလ့က်င့္ထားသည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လူစုလူေဝးထိန္းသိမ္းနည္းမ်ားအား သင္ၾကားျပသေပးခဲ့ပါသည္။ ဤသင္တန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လူစုလူေဝးမ်ားကို ထိေရာက္စြာႏွင့္ ေလးစားစြာ  စနစ္တက် စီမံထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ဤသင္တန္းသည္ MYPOL ၏ ကာကြယ္တားဆီးနုိင္ကာ ကူညီေဖးမျခင္းကို အေလးေပးေသာ၊ တရားမွ်တမႈ ရွိျပီး ရဲလုပ္ငန္းစနစ္အား ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာအသံုးခ်ႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္လာေစလိုေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါသည္။