မ်ားမၾကာမီက MYPOL အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ကာ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရိွ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ၎ေဆြးေႏြးပဲြကို အရပ္ဘက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း (၂၈) ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ၎တို႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အၾကား ဆက္ဆံေရးကို အဓိက ထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကျပီး အဖဲြ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု သည္လည္း MYPOL ပေရာဂ်က္ ကို စိတ္ဝင္တစားရိွၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ လာေသာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက ေဒသခံလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔အၾကား ကူးလူးဆက္ဆံမႈ အဆင္ေျပရန္ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း၊ MYPOL မွ ရဲတပ္ဖဲြ႔အား သင္တန္းမ်ား ေပးေနသည္မွာ အစေကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလို ေဆြးေႏြးပဲြေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ MYPOL ႏွင့္ မည္သို႔ လက္တဲြလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ ကို ပိုမိုရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရိွလာေၾကာင္း တို႔ကို ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အျခားတက္ေရာက္လာသူ တစ္ဦးကလည္း ဧရာဝတီတုိင္းအတြင္းရိွ ျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လယ္သမားမ်ား ႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ားသည္ (ရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ပိုမို အဆင္ေျပ) တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ရိွလာမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၎က MYPOL သည္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႔လာေစရန္ အကူအညီ ေပးႏိုင္ပါက ျပည္သူႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔အၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္လာ ႏိုင္မည္ဟု ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသြား ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔ ေခတ္မီတိုးတက္လာေစရန္ အကူအညီ ေပးေနေသာ MYPOL အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔အၾကား ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ ေပးႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွသည္။ ဤေဆြးေႏြး ပဲြမွာ MYPOL၏ တတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္သည္။ ယခင္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႔မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္း မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း(၉၀) ဦး နီးပါးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ႔ျပီး ျဖစ္သည္။