မိမိတုုိ႔ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အရာမ်ား

MYPOL က ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား အကူအညီေပးအပ္ရာတြင္

 • ထိေရာက္ၿပီး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အားေကာင္းကာ တာ၀န္ခံမႈ ရွိလာေစရန္၊
 • ႏုုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္ေစရန္၊
 • လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားအေလးထားေစရန္၊
 • လူထုု၏ စိတ္ခ်ယံုုၾကည္မႈအား ျပည္လည္ရရွိေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံလူထုုအေနျဖင့္ ယံုုၾကည္အားကုုိးလာ ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ (၂၀) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစီမံခ်က္ (၂၀၁၁ – ၂၀၃၁)တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲအဖြဲ႔အား ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ေရရွည္အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ MYPOL အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္တြင္ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးႏွင့္ လံုုျခံဳမႈဆုုိင္ရာ နယ္ပယ္အား အားျဖည့္ေပးရန္အတြက္ အေထာက္အကူ ေပးအပ္ျခင္း၊ အသိပညာႏွင့္ အေကာင္းဆံုုးႏုုိင္ငံတကာအေလ့အထမ်ားအား မွ်ေ၀ေပးျခင္းတုုိ႔ကုုိ ျပဳလုုပ္ပါသည္။

ေအာက္ပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္ MYPOL ၏ ေထာက္ကူေပးေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္လ်က္ရွိပါသည္

 • အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုး၏ ေယဘုုယ်စြမ္းေဆာင္ရည္အား တုုိးတက္ေစျခင္း

  အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုး၏ ေယဘုုယ်စြမ္းေဆာင္ရည္အား တုုိးတက္ေစျခင္း

  က်င့္သံုုးမႈျပဳရန္လက္ခံထားၿပီး အဖြဲ႔စည္းအတြင္းႏွင့္ျပင္ပအတြက္ အသိေပးေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည့္ ရဲအဖြဲ႔၏ အသစ္ ေသာအနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ မူ၀ါဒတုုိ႔သည္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ၍ စြမ္းေဆာင္ရည္အားေကာင္းသည့္ ရဲအဖြဲ႔အ စည္းအျဖစ္သိုု႔ ကူးေျပာင္းမႈျပဳရာတြင္ အဓိကအုုတ္ျမစ္အျဖစ္ ကုုိစားျပဳထားပါသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အား ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အား ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမိုုးၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈျဖစ္ေစသည့္ လက္ရွိဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အား ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေစျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊  လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္း မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္စြဲစာအုုပ္တုုိ႔ကုုိ တုုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နယ္ပယ္အ ရပ္ရပ္အတြင္း အခက္အခဲျပႆနာအေပၚေရွ႕ရႈၿပီး စံုုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈသတင္းအခ်က္အလက္အေပၚအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္သည့္ ရဲလုုပ္ငန္းစနစ္ ေသခ်ာစြာေပၚေပါက္လာေစရန္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တာ၀န္ခံမႈစနစ္အား ထူေထာင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း စသည္တုုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။

  အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ မူေဘာင္မ်ားကုုိ သံုုးသပ္ၾကည့္ရႈ၍ တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ျပဳလုုပ္ျခင္းကိစၥအတြက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုုိ MYPOL အေနျဖင့္ လမ္းညႊန္ျပသေပးမႈႏွင့္ အေထာက္ အကူေပးျခင္းတုုိ႔ကုုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

 • လူ႔စႊမ္းအားအရင္းအျမစ္အား တုုိးတက္ေစျခင္း

  လူ႔စႊမ္းအားအရင္းအျမစ္အား တုုိးတက္ေစျခင္း

  အဖြဲ႔အစည္းဆုုိင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္သည္ ထိေရာက္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ၀န္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ကိစၥအတြက္ ေထာက္ကူေပးရာတြင္ ဗဟုုိခ်က္မပင္ျဖစ္ပါသည္။

  စိတ္ဓာတ္ပုုိင္း၊ ၀န္ထမ္းသစ္ေခၚယူခန္႔ထားေရး၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားတုုိးတက္မႈအပုုိင္းႏွင့္ အခြင့္အာဏာလႊဲအပ္ေပးျခင္းဆုုိင္ရာတုုိ႔အတြက္ အေျခခံအုုတ္ျမစ္ကုုိ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မူ၀ါဒမ်ားက မတည္ေပးပါသည္။

  ထုုိ႔ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ဆုုိလ်င္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္မွာ အေရးတကာအေရးႀကီးဆံုုးျဖစ္ေနပါ သည္။

  စီမံကိန္း၏ (၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ MYPOL ၏ ပင္တုုိင္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားသည္ ၀န္ထမ္းသစ္ေခၚ ယူျခင္းမွသည္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအပုုိင္းတုုိးတက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းအထိ လူ႔စြမ္း အားအရင္းအျမစ္လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုုလံုုးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျပဳလုုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 • ရဲလုုပ္ငန္းစဥ္ နယ္ပယ္ (၃)မ်ိဳး

  ရဲလုုပ္ငန္းစဥ္ နယ္ပယ္ ()မ်ိဳး

  အဓိကလုုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ က်ား-မေရးရာအေပၚ အေလးထား သတိရွိမႈတုုိ႔ကုုိ အေလးေပးျခင္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအားေရွ႕ရႈျခင္းပုုိဆန္သည့္ ရဲလုုပ္ငန္းစနစ္ကုုိ မိမိတုုိ႔က ေထာက္ ကူ ပါ၀င္ေပးပါသည္

  ျပည္သူဗဟုုိျပဳရဲလုုပ္ငန္းစဥ္ (COMMUNITY POLICING)

  မူခင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မၿငိမ္မသက္မႈျဖစ္ျခင္းတုုိ႔ကုုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တုုိ႔အေနျဖင့္ လုုပ္ရိုုးလုုပ္စဥ္ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးေဆာင္ရြက္မႈလုုပ္ေဆာင္ရံုုျဖင့္သာမက အခက္အခဲျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းစနစ္ႏွင့္ ျပည္သူတုုိ႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈစနစ္မ်ားအားျဖင့္လည္း အဆိုုပါအေရးကိစၥမ်ားကုုိေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ႏုုိင္ရန္ ျပည္သူဗဟုုိျပဳရဲလုုပ္ငန္းစဥ္က႑ရပ္က အာရံုုစုုိက္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုု ေဘး ကင္းလံုုျခံဳမႈႏွင့္ ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ေယဘုုယ်ဘ၀အရည္အေသြးတုုိးပြားလာေစရန္ ျပည္သူႏွင့္ရဲ အတူတ ကြေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ပုုိမိုုထိေရာက္မႈရွိၿပီး ေရရည္အတြက္ျဖစ္သည့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈနည္း လမ္းမ်ားကုုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏုုိင္ပါသည္။

  ေအးခ်မ္းသာယာသည့္ အသုုိက္အ၀န္းတစ္ရပ္အား ထိန္းသိမ္းျခင္းတြင္ ျပည္သူလူထုုက႑ရပ္တစ္ခြင္ အတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ အေကာင္းဆံုုးအသံုုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ႏုုိင္ေသာ မိတ္ဖက္မႈအား ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ရဲႏွင့္ ျပည္သူတုုိ႔အၾကား တုုိးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ဆုုိင္ရာကိစၥတုုိ႔ကုုိ MYPOL အေထာက္အကူေပးအပ္ပါသည္။

  မႈခင္း စုုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း (CRIME INVESTIGATION)

  မႈခင္းသိပၸံကၽြမ္းက်င္သူတုုိ႔သည္ မူခင္းအေျဖထုုတ္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္ႏုုိင္ရန္ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားကုုိ ရွာေဖြ၊ သိမ္းဆည္းကာ အေသးစိတ္ပုုိင္းျခားေလ့လာမႈျပဳၾကပါ သည္။ စီမံကိန္းကာလအတြင္း MYPOL က လူသတ္မႈမွသည္ မီးရႈိ႕မႈ စသည္တုုိ႔၏ အခင္းျဖစ္ပြားမႈေနရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုုိ စံုုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း သင္တန္းကုုိ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

  မူခင္းစံုုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းတြင္ သက္ဆုုိင္သူအားလံုုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္ျခင္းသည္ မူခင္းအားအေျဖ ထုုတ္ျခင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုုိ တရားစြဲဆုုိျခင္းတြင္ အကိ်ဳးရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ သင္ တန္းမ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္သာမက ျပည္ေထာင္စုုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုုးအတြက္ႏွင့္ တရားရံုုးတုုိ႔အ တြက္ပါ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  လူစုုလူေ၀းအားစနစ္တက်ကုုိင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း (CROWD MANAGEMENT)

  အမ်ားျပည္သူဆုုိင္ရာအခါသမယ က်င္းပေဆာင္ရြက္ေနခိ်န္အတြင္း အမ်ားေဘးကင္းေရးအတြက္ လံုုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကိစၥအတြက္ဆုုိလ်င္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တုုိ႔တြင္အေရးႀကီးသည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္ ရွိေနပါသည္။ လူစုုလူေ၀းအားကုုိင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုုိသည္မွာ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာမႈကုုိ ထိန္း သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ လူတုုိ႔ေဘးကင္းလံုုျခံဳမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ နည္းစနစ္အစုုအေပါင္းကုုိ ဆုုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔တုုိ႔၏ အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုုိခြင့္ႏွင့္ စုုေ၀းခြင့္အား လူစုုလူေ၀းစနစ္ တက်ကုုိင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းက႑ရပ္အေနျဖင့္ အတတ္ႏုုိင္ဆံုုး အျပည္႔အ၀ ေလးစားအေလးထား ပါသည္။ လူထုု၏ေဘးကင္းလံုုျခံဳမႈကုုိ ထိခိုုက္မႈျဖစ္ေစမည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူအုုပ္မ်ားႏွင့္ ပြဲလမ္းအစီ အစဥ္မ်ားကုုိ အေကာင္းဆံုုးေသာႏုုိင္ငံတကာအေလ့အထမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက်ကုုိင္တြယ္ႏုုိင္ရန္အ တြက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အား စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ MYPOL ကရည္ရြယ္ထားပါ သည္။

 • တရားဥပေဒစိုုးမုုိးေရး

  တရားဥပေဒစိုုးမုုိးေရး

  ေရရွည္တည္ၿမဲမႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရဲလုုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အာဏာလႊမ္းမုုိးလ်က္ရွိသည့္ တရားဥပေဒေရးရာမူ ေဘာင္က႑ကိစၥကုုိလည္း စီမံကိန္းက လႊမ္းျခံဳမႈေပးပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အဖြဲ႔အစည္း ဌာနမ်ားကုုိ အေထာက္အကူေပးအပ္ရာတြင္ ရဲအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံတကာစံႏႈန္း မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္သံုုးသပ္မႈကုုိ ျပဳလုုပ္ေပးပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အား လႊတ္ေတာ္ ဆုုိင္ရာႀကီးၾကပ္မႈအားျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းျပင္ပတြင္ တာ၀န္ခံျခင္းကိစၥကုုိ အားေကာင္းလာေစရန္ စီမံကိန္းက အကူ အညီေပးအပ္ပါသည္။

 • ရဲႏွင့္ ျပည္သူ

  ရဲႏွင့္ ျပည္သူ

  ရဲႏွင့္ ၎တုုိ႔အလုုပ္အေႂကြးျပဳေနသည့္ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားအၾကား ပုုိမိုုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးအား ထူေထာင္ေပးရန္ MYPOL က ကူညီေပးပါသည္။ ပုုိမိုုထိေရာက္မႈရွိသည့္ဆက္ဆံေရးမ်ားကုုိ ထူေထာင္ရာတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္၏ အခန္းက႑အေပၚ သိရွိနားလည္မႈအား တုုိးပြားေစျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္လိုုအပ္ပါသည္။ ယခုုခရီးလမ္းကုုိစတင္ရန္အတြက္ ရဲအဖြဲ႔၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မီဒီယာ စသည္တုုိ႔မွ သက္ဆိုုင္သူမ်ားကုုိ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးဆုုိင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းျပင္ပတာ၀န္ခံမႈဆုုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားကုုိ မိမိတုုိ႔က ပုုိ႔ခ်ေပးပါ သည္။

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုခ်င္းစီအလိုုက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Germany (GIZ)
Northern Ireland Co-operation and Overseas Ltd, United Kingdom (NI-CO)
The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
Civipol Conseil (CIVIPOL)
 • စီမံကိန္းတစ္ခုုလံုုးအား လႊမ္းျခံဳစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လူစုုလူေ၀းအားစနစ္တက်ကုုိင္တြယ္ထိန္းသိန္းျခင္းက႑အတြက္
 • ညိွႏႈိင္းမႈေပးျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း (စပိန္အမ်ိဳးသားရဲအဖြဲ႔ႏွင့္ လက္တြဲမႈျပဳ၍)
 • လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ သင္တန္းပုုိင္းဆုုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑
 • လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈက႑
 • ျပည္သူဗဟုုိျပဳရဲလုုပ္ငန္းစဥ္က႑
 • ရဲအဖြဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းတြင္ တာ၀န္ခံမႈပုုိင္းဆုုိင္ရာက႑
 • တရားဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ႏွင့္ လြတ္ေတာ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာက႑
 • မႈခင္းစံုုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆုုိင္ရာက႑