• စီမံကိန္းကာလ

  ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာလအထိ

 • ဘတ္ဂ်က္

  ယူရိုေငြ သန္း (၃၀)

 • အလွဴရွင္

  ဥေရာပေကာ္မရွင္ (The European Commission)

 • တည္ေနရာ

  စီမံကိန္းရံုးမ်ား (ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္)၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ
  (ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးအႏွ႔ံ)

 • အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္
  အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

  FIIAPP (စပိန္ႏုိင္ငံ)၊ CIVIPOL (ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ)၊ GIZ(ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ)၊ DCAF (ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ) ႏွင့္ NI-CO (ေျမာက္အုိင္ယာလန္)

 • သက္ဆုိင္ရာ
  အဓိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

  မန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ (MPF)၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန (MoHA)၊ လႊတ္ေတာ္|ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs)၊ ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား MYPOL က ေထာက္ကူေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ယခုစီမံကိန္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္ေသာ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ရဲဌာနအဖြဲ႔အစည္း အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ဦးတည္ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အ ေရးအား ေလးစားအေလးထားသည့္ ေခတ္မီသည့္ရဲတပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္မွာ မိမိတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္း တုိင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တုိ႔အား ေလ့က်င့္ေပးပံုတုိ႔ကုိ တုိးတက္ေစျခင္းအားျဖင့္
အဆိုပါအေနအထားကုိ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ MYPOL ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက လူ႔စႊမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံ
ခန္႔ခြဲ႔မႈအား ခုိင္မာေစရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈသင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတုိ႔အတြက္ အကူအညီ
ေပးအပ္ပါသည္။
ထုိ႔ျပင္
ျပည္သူဗဟုိျပဳရဲလုပ္ငန္းစဥ္
မႈခင္းစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း
လူစုလူေ၀းအားစနစ္တက်ကုိင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း
စသည့္ အဓိကနယ္ပယ္သံုးခုအတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ က်ား-မ ဆုိင္ရာအသိအျမင္ရွိျခင္းတုိ႔အ
ေပၚ အေလးေပးထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေရွ႕ရႈသည့္ရဲအဖြဲ႔အစည္းပံုစံ ပိုမိုပီျပင္လာေစရန္ မိမိတုိ႔က ပါ၀င္ကူညီေပး
ပါသည္။

ေခတ္မီေသာရဲအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုဆီသုိ႔တက္လွမ္းရန္ ျပည္သူတုိ႔သည္ အခရာ

ေရရွည္ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ တရားဥပေဒမႈေဘာင္ႏွင့္ လူထုႏွင့္ထိေတြ႔မႈ ဆိုငရ္ ာတ႔ကို လို ည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရဲလုပ္ငန္းအတြက ္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညသီ ည့္ တရားဥပေဒမူေဘာင္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ မိမိတုိ႔က အေထာက္အကူေပးပါသည္။ ေခတ္မီသည့္ရဲလုပ္ငန္း အျဖစ္ ေအာင္ျမင္ရရွိရန္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အဓိကအခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါ၀င္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတုိ႔အၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးကုိ ခုိင္မာေစျခင္းကိစၥမွာ မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ထိပ္ဆံုးေနရာမွ ပါ၀င္လ်က္ရွိပါသည္။

Service-orientated

Based on comprehensive capacity building, the project is expect to contribute to a more service-orientated police with attention to human rights standards and gender awareness in three main areas: Criminal investigation, Community policing and Crowd management.

Sustainability

To make the police reform more sustainable, the project puts also emphasis on supporting the reform of the police doctrine and the legal framework, through promoting public accountability of the Myanmar Police Force and outreach to civil society and media.

Trust

In this sense, the project explicitly provides capacity building directed to the Myanmar Parliament as well as to representatives of Myanmar civil society and the media, to enable them to oversee and hold the Myanmar Police Force accountable.